» Adatvédelmi tájékoztató


1. Az Adatkezelő megnevezése
 
Adatkezelő megnevezése:                 Északdunántúli Vízmű Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma:           Cg.11-10-001450
Adatkezelő székhelye:                        2800 Tatabánya. Sárberek 100.
Adatkezelő e-elérhetősége:               dpo@edvrt.hu
Adatkezelő képviselője:                     Molnár András (adatvédelmi tisztviselő)
 
2. Az Adatkezelés szabályai
 
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
 
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
 
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
 
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
 
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
 
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.
 
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
 
A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.
 
A Társaság mindenkori vezérigazgatója a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
 
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
 
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezérigazgató látja el, egy általa kinevezett vagy megbízott adatvédelemért felelős személy útján.
 
3. Az érintettek jogainak érvényesítése
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel írt, olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.
 
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
 
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
 
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.
 
A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
 
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
 
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozás elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
 
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.
 
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
4. A Társaság által szolgáltatási és egyéb tevékenysége során megvalósuló adatkezelések
 
Az adatkezelés helye:
2800 Tatabánya Sárberek 100.
 
4.1. A honlap adatkezelése
A  Társaság saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.
 
A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google Amerikai Egyesült Államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.
 
A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
 
4.2. Közműszolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
 
Általános szabályok
 
A szolgáltatási tevékenységével kapcsolatosan a Társaság betartja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) előírásait. A törvény az alábbiak szerint jogalapot biztosít a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó adatkezelések végzésére.
 
A Társaság, mint víziközmű-szolgáltató az alábbi célokból kezelhet adatokat:
 • a törvényben meghatározott tevékenységének végzése,
 • a tevékenységének végzéséhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése,
 • szerződésben meghatározott díjak számlázása,
 • szerződésből eredő követelések érvényesítése,
 • együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése,
 • az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetése,
 • a védendő fogyasztókkal kapcsolatos adatok kezelése, nyilvántartása, az őket megillető kedvezmények biztosítása érdekében.
           
A Társaság a fenti célokból a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges, a törvény szerint a szerződés tartalmát képező személyes adatot, továbbá az ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi számot és címet kezeli.
 
A felhasználó azonosításához az alábbi adatokat kezelheti a Társaság természetes személy felhasználó esetén:
 • név,
 • lakcím,
 • anyja neve,
 • születési hely és idő.
 
A Társaság a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha
 • az adatkezelési cél megszűnt, például a víziközmű-szolgáltatás keretében létrejött jogviszony megszűnik,
 • a jogviszonyhoz kapcsolódó követelés érvényesítése megtörtént,
 • a jogviszonyhoz kapcsolódó követelés érvényesíthetősége megszűnt.
 
A törvény rendelkezik az adatok harmadik fél részére történő továbbításáról is, az adat ugyanis átadható:
 • annak a természetes személynek vagy gazdálkodó szervezetnek, aki vagy amely az adatkezelő megbízása alapján
  • a szerződés megkötését,
  • a leolvasást,
  • a számlázást,
  • a kézbesítést,
  • a díjfizetések kezelését,
  • a követelések kezelését,
  • a forgalmazás kezelését,
  • a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását,
  • az ügyfélszolgálati tevékenységet végzi;
 • a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezeteknek,
 • az üzemeltetési szerződés megszűnését követően az ellátásért felelősnek,
 • az üzemeltetési szerződés megkötését követően a víziközmű-szolgáltatónak,
 • a közérdekű üzemeltetőnek,
 • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak,
 • a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
 • a járási hivatalnak,
 • a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak,
 • a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságnak, ügyészségnek, valamint bíróságnak.
 
Ügyfelek adatainak kezelése
 
A Társaság a közműszolgáltatás ellátása céljából adatbázist üzemeltet, amelyben az ügyfelekre vonatkozóan bekerül minden információ: szerződési, számlázási adatok, és a panasz bejelentésekkel kapcsolatos információk, mely adatokhoz az illetékesek jelszóval férnek hozzá.
 
A fogyasztó minden megadott adatát a Társaság rögzíti adatbázisában. Abban az esetben, ha a fogyasztó több adatot ad meg, mint ami az adott ügy elintézéséhez feltétlenül szükséges, a Társaság az adatminimalizálás céljából a felesleges adatokat törli.
 
A tulajdonosváltozást több csatornán is bejelentheti a régi és az új fogyasztó: mind személyesen, mind írásban.
 
A bejelentést a fogyasztó személyesen az ügyfélszolgálaton teheti meg Csatolható emellett a tulajdonosváltozást bizonyító okirat is, így adásvételi szerződés, bérleti szerződés, tulajdoni lap, birtokbaadási jegyzőkönyv, kezességvállalás, halotti anyakönyvi kivonat, jegyzőkönyv hagyatéki eljárásról, árverezési jegyzőkönyv. Emellett meghatalmazás és szolgáltatási szerződés is mellékelhető.
 
Amennyiben a Társaság Üzletszabályzata alapján az ügyintézéshez az ügyintézésre okot adó tényt bizonyító okiratot is kér, úgy az okiratról készült másolatot az ügyintézésre rendszeresített nyomtatványhoz csatolva egészen addig tárolja, ameddig az ügyintézéssel érintett eljárásból eredő polgári jogi igények fennállhatnak. Az adatok átvezetéséhez nem szükséges adatokat (pl. adásvétel alapján megtörténő fogyasztóváltozás esetén a vételárat) a Társaság törli.
 
Leolvasás, felhasználási helyek műszaki kivitelezése
 
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Vksztv. 61. § (3) a)-ban kapott törvényi felhatalmazás szerint a leolvasással és a felhasználási helyek műszaki kivitelezésével (így különösen a mellékvízmérők cseréjével) harmadik felet bízzon meg, a harmadik félnek az érintettek személyes adatait átadja.
 
Erre jogalapot a Vksztv. 61. § (3) a) teremt, miszerint az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatóak az adatkezelő megbízása alapján a leolvasást, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.
 
A Társaság az adatátadással egyidejűleg értesíti az érintettet.
 
A mérőállásokat telefonon keresztül (automata rögzíti), személyesen ügyfélszolgálati irodában, honlapon keresztül, valamint ügyfélszolgálati központi e-mail címre tudják bejelenteni.
 
Aktuális fogyasztásról szolgáltatott információ érkezhet:
 • fogyasztó diktálása alapján,
 • társasházak esetén közös képviselő által leadott adatok alapján,
 • tényleolvasás alapján.
 
A társasházak esetében a közös képviselő gyűjti össze a lakók fogyasztási adatait és egységesen ő diktálja be azokat a Társaság felé. A lakók egymás fogyasztási adatait nem ismerhetik meg.
 
A Társaság alkalmazottai által történő leolvasás során, ha a fogyasztót nem találják otthon, az első alkalommal értesítőt hagynak, mely értesítő tartalmazza, hogy a leolvasást végző munkatárs mikor járt ott és mikor jön legközelebb. Az értesítőt minden esetben az fogyasztó postaládájába dobják be.
 
A Társaság honlapján is tehető mérőállás bejelentés és egyéb ügyintézés.
 
Az ügyintézés során megadandó adatok:
 • fogyasztó neve,
 • azonosító száma,
 • fogyasztási hely címe,
 • a mérőóra száma és a mérőóra állása,
 • locsolómérő adatai,
 • fogyasztó e-mail címe,
 • telefonszáma.
 
A felhasználó e-mail címe kizárólag visszaigazolás küldése céljából kerül bekérésre, a rendszer nem menti.
 
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH……/20…..
adatkezelés célja: a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, adatbázis üzemeltetése a polgári jogok és kötelezettségek teljesítése céljából
kezelt adatok köre: közüzemi szolgáltatás kapcsán fogysztó neve, anyja neve, születési helye és ideje, e-mail címe, szolgáltatás helye (ingatlan helyrajzi száma, ivóvíz fogyasztási és szennyvízelvezetés helye), bejelentések, panaszok adatai, fizetési adatok (így különösen bankszámlaszám), mellékvízmérő adatai, adatváltozást bizonyító okiratok.
A védendő fogyasztókra vonatkozó adatok: a szociálisan rászoruló, vagy a fogyatékkal élő státuszra, esetleg mindkettő együttes fennállására történő utalás, a különleges bánásmód esetén annak formája, valamint a felhasználó által igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó információk.
adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség [2011. évi CCIX. törvény 61. §] és az érintett hozzájárulása [2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)]
adattárolás határideje: a polgári jogi igények elévüléséig
adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon (védendő fogyasztók esetében a jogosultságot alátámasztó iratok papír alapon kerülnek tárolásra.)
 
4.3. Hátralékkezelés
 
A hátralékról az első információt a számlán szereplő aktuális egyenleg értékéből kapja a felhasználó, részletezés nélkül. Következő lépésként a hátralékos felhasználók a számlázási rendszerből előállított, számlánkénti részletezésű fizetési felszólítást kapnak a jogkövetkezmények ismertetésével, amelyek tértivevényes postai küldeményként kerülnek kiküldésre. Ennek eredménytelensége (kiegyenlítés, illetve részletfizetési engedély kérelem elmaradása) esetén ismételten a hátralékot részletező tértivevényes fizetési felszólítást küld a Társaság.
 
További eredménytelenség esetén újabb, tértivevényes levélben – a hátralék részletezésével – kap tájékoztatást az adós felhasználó az ivóvíz szolgáltatás korlátozásának (lakosság) vagy szüneteltetésének (közület) tervezett kezdési időpontjáról. Amennyiben a hátralék rendezése eddig az időpontig sem történik meg, a Társaság kísérletet tesz a korlátozás/szüneteltetés végrehajtására.
A szankcionálás megszüntetésére a teljes tartozás kiegyenlítését követő 24 órán belül intézkedés történik. Kiegyenlítésnek a pénzösszeg beérkezési időpontja számít.
 
Az eredménytelen felszólításokat követően a korlátozási/szüneteltetési intézkedés helyett vagy azzal párhuzamosan a várható eredményesség mérlegelése alapján behajtási eljárást kezdeményez a Társaság, amely fizetési meghagyási szakaszból és szükség esetén végrehajtási szakaszból áll.
 
A hátralékosok adatai továbbításra kerülnek követelés kezelő társaság,  közjegyzők és bírósági végrehajtók felé.

 
 
adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH……./20……
adatkezelés célja: adatkezelő szolgáltatási területén az fogyasztói adatok kezelése hátralékkezelés céljából
kezelt adatok köre: név; leánykori név; anyja neve; születési hely; születési idő; állandó lakhely; telefonszám; levelezési cím, fogyasztási hely, e-mail cím
adatkezelés jogalapja: Vksztv. 61. § (3) a) szerinti törvényi felhatalmazás
adattárolás határideje: a hátralék kiegyenlítése, vagy a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igények elévülése (5 év)
adattárolás módja: elektronikus
 
5. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
Molnár András
molnar.andras@edvrt.hu
 
6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
 
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló előírások az irányadó.