» Tisztelt fogyasztónk!

A közüzemi ivóvíz- és csatorna szolgáltatói tevékenység végzése a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, illetve az 58/2013. Korm. rendeletben és A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt szabályozás figyelembe vételével, és annak betartásával történik Társaságunknál.

Ennek megfelelően a következőkről tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat:

Az ÉDV Zrt. által végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minősül.

Általános tájékoztatási adatok:

A szolgáltató neve: Északdunántúli Vízmű Zrt.
A szolgáltató székhelyének címe: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.
A szolgáltató levelezési címe: 2800 Tatabánya, Pf.: 117
A szolgáltató telefonszáma: 34/311-766
A szolgáltató fax-száma: 34/311-595
A szolgáltató e-mail címe: edvrt@edvrt.hu
A szolgáltató honlapja: www.edvrt.hu
A szolgáltatást végző társaság jogi formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szolgáltató adószáma: 11186748-2-11
 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon: +36 80 555 222
Email:    ugyfelkapcsolat@edvrt.hu 

Vízgazdálkodási szakmai felügyeleti szervek az alábbiak:
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőség), illetve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
- a helyi önkormányzatok jegyzői gyakorolják.

Működési engedély nyilvántartási száma (cégjegyzékszám): 11-10-001450

Felelősségbiztosítás, mint szakmai biztosíték szerződésének száma: Generali-Providencia Biztosító Zrt. 9559901196133700 A szakmai biztosíték által fedezett kockázat: káreseményenként max. 30 MFt/év
A szakmai biztosíték területi hatálya: a cég működési területe
A szolgáltató által alkalmazott szerződési feltételek: Víziközmű szolgáltatási szerződésben foglalt általános szerződési feltételek.
Jogszabályhelyek/jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése: Szolgáltatási helyenként területileg illetékes bíróság.

A szolgáltató által végzett tevékenység egyéb lényeges jellemzői:
A társaság fő tevékenysége: Víztermelés, -kezelés-, -ellátás
A szolgáltatás díja: A hatósági ár megállapítója állami tulajdonú víziközművekből történő szolgáltatás esetén a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az önkormányzati tulajdonban lévő, társaságunk által szerződés alapján üzemeltetett közművekből megvalósított ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ármegállapítója az illetékes önkormányzat képviselőtestülete.

A szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása, ingyenes elérhetősége:
- 1959. évi IV. törvény régi Ptk. 387-388 §
- 2013. évi V. törvény új Ptk. 6:256 §
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról
- 58/2013. (II.27.) sz. Kormányrendelet a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
- 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról
Ingyenes elérhetőség: http://www.magyarkozlony.hu